Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2024. máj 8. napjától

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen Általános Szerződési Felételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Maximus HCD Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.sneaknrun.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

1.2. Vásárló alatt értendő minden természetes személy, aki a Webáruházban megrendelést ad le. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3. A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.6. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

1.7. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

1.8. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

1.9. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

1.10. Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Maximus HCD Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16.B
Cégjegyzékszám: 01-09-185363; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24842376-2-41
E-mail: info@sneaknrun.hu

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: MyCity Hosting
Székhely: Naselje Nikola Tesla, ulica Zaplanjska 36, 18110 Niš, Szerbia
Adószám: 105202053
E-mail: info@mycity.rs

3. Megrendelés

3.1. A Weboldal online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára. A Weboldalon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. A feltüntetett képek fotók, amelyek színe a Vásárló által használt képernyőtől függően a megrendelt terméktől esetenként eltérhetnek. A Weboldalon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

3.2. A Webáruházban történő megrendelés érdekében alapvetően nincs szükség regisztrációra, azonban a Weboldalon nyújtott bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez, illetve egyes funkciók használatához a Felhasználónak regisztrálnia kell. A felhasználói fiók létrehozása könnyebbséget jelent a Webáruházban történő ismételt megrendelések során; ekkor a felhasználói fiókba történő bejelentkezés esetén személyes adatait nem kell megadni. Regisztrációhoz egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vásárló e-mailben és a Weboldalon kap tájékoztatást. A Vásárló a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárlás esetén újra meg kell adnia az adatait. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vásárló felelős. A Vásárló felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a Weboldalon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

3.3. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, szállítási mód, kedvezménykód, üzenet, cég esetén: cégnév, adószám. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.4. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát (vagy a „+”, illetve „-„ jellel lehet módosítani a mennyiséget), ezt követően a rendszer frissíti a megadott darabszámot. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor kattintson a „Törlés” gombra.

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken van lehetőség.

3.6. A Webáruházban megvásárolható termék tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Szolgáltató nem értékesít használt termékeket, hibás termékeket vagy a piaci normáknak megfelelőnél gyengébb minőségű termékeket. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltatóhoz.

3.7 Ajándékutalvány: A Webáruházban lehetőség van ajándékutalványt is vásárolni. Az ajándékutalvány értéke 5000 forint. Az ajándékutalványon feltüntetésre kerül a levásárolható összeg, a Vásárló neve és az ajándékutalvány érvényessége. Ajándékutalvány sikeres vásárlását követően a Szolgáltató elküldi az ajándékutalványhoz tartozó kódot a Vásárló által megjelölt e-mail címre, amelyet a Vásárló vagy az általa megajándékozott személy a Webáruházban adhat meg megrendelése során, az adatmegadási felületen, a „Kuponkód” elnevezésű mezőben. Az ajándékutalvány felhasználási feltételei:

  • az ajándékutalványon feltüntetett összeg kizárólag a Webáruházban az ott elérhető valamennyi termék vonatkozásában vásárolható le
  • az ajándékutalvány a kiállítástól számított 1 (egy) éven belül használható fel, ezt követően az ajándékutalvány, illetve az azon szereplő összeg felhasználása nem lehetséges. A fel nem használt összeg visszatérítésére, az érvényességi idő meghosszabbítására nincs mód.
  • az ajándékutalvány értékéből készpénz nem adható vissza
  • amennyiben a választott termék vagy termékek ára meghaladja az ajándékutalványon feltüntetett összeget, a fennmaradó részt bármilyen más fizetési móddal kiegyenlítheti a Vásárló
  • az ajándékutalvány (az azon szereplő teljes összeg) kizárólag egy vásárlás során használható fel, így amennyiben nem a teljes összeg kerül elköltésre, a maradványérték megtérítésére nincs lehetőség, azt további vásárlás(ok) során nem lehet felhasználni
  • az ajándékutalvány nem értékesíthető, készpénzre nem váltható
  • egy megrendelés során tetszőleges számú ajándékutalvány használható fel
  • az ajándékutalvány vásárlása során a Szolgáltató által meghatározott akciók nem érvényesek
  • a Szolgáltató nem vállal felelősséget az ajándékutalvány, illetve az érvényesítéséhez szükséges kód elvesztéséért, törléséért vagy megsemmisüléséért, az ajándékutalvány, illetve a kód újraküldésére nincs lehetőség

3.8. A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, viszont nem tartalmazza a szállítási költséget, az esetleges utánvét díját. A kiszállítás költsége 35 000 forint feletti értékű (ebbe az összegbe nem számít bele a szállítás költsége) vásárlás esetén – bármely átvételi mód választása esetén – ingyenes, minden egyéb, Magyarország területére megvalósuló házhozszállítás esetében bruttó 1990 forint. A felmerülő szállítási költség a szállítási forma kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül. Amennyiben a Vásárló az utánvéttel történő fizetés lehetőségét választja, minden esetben bruttó 700 forint utánvéti díjat számít fel a Szolgáltató, mely díj kiegyenlítésére a futárnál történő fizetés során a vételár és a szállítási költség megfizetésével együtt kerül sor. A megrendelés során és a megrendelést visszaigazoló üzenetben a Szolgáltató külön soron tünteti fel a termékek árát, a szállítási költséget, illetve az esetleges utánvét díját.

3.9. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.10. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” forintos vagy „1” forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.11. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.12. A megrendelés menete:

1. Lépés: A megvásárolni kívánt termék a „Kosárba teszem” gomb kattintásával kerül a kosárba. A „Kosár” gombra kattintva a Vásárló ellenőrizni tudja a annak tartalmát, valamint a megrendelés szállítási díjjal kiegészített összegét. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott százalék. Ezt követően amennyiben a Vásárló megfelelőnek találja a Kosár tartalmát, a „Tovább a pénztárhoz/Pénztár” gombra kattintva eljut a megrendelési oldalra.

2. Lépés: Az itt található „Pénztár” oldalon látható a megvásárolni kívánt termék ára. Ezen a felületen lehet megadni a nevet, e-mail címet, az esetleges kuponkódot, továbbá a szállításhoz, illetve számlázáshoz szükséges adatokat. Amennyiben a Vásárlónak van Felhasználói fiókja, a név és e-mail cím megadása nem szükséges. A felületen a vételár mellett feltüntetésre kerül a szállítás költsége és utánvéttel történő fizetés választása esetén az utánvét díja, továbbá itt kell megjelölni a fizetés módját.

Ezen a felületen a Vásárlónak a lehetősége van ellenőriznie a megrendeléssel kapcsolatos információkat, a vételárat, a fizetendő teljes összeget, amely tartalmazza a szállítás és az esetleges utánvét költségét, továbbá módosíthatja a korábban megadott adatokat.
A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

3. Lépés: Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva fejezheti be a vásárlást és küldheti el megrendelését. Amennyiben a Vásárló az online bankkártyás fizetés lehetőségét választotta, az ezután megjelenő, fizetési szolgáltatóhoz tartozó felületen adhatja meg a fizetéshez szükséges adatokat.

3.13. A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a megrendelés vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés sorszámát, a megrendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.14. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

3.15. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármely Vásárló által leadott megrendelést elutasítson. Amennyiben a Szolgáltató egy megrendelést megváltoztat vagy töröl, kapcsolatba lép a Vásárlóval a megrendelés leadásakor megadott e-mail és/vagy számlázási címen/telefonszámon. A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy korlátozza az egy tételből egy postai címre szállított mennyiségeket is.

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1. A Vásárló a vételárat az alábbi módon egyenlítheti ki:

• a Weboldalon online bankkártyás fizetéssel (Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, Maestro bankkártyával),
• utánvéttel a futárnál készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel.

4.2. Utánvéttel történő fizetés esetén minden esetben bruttó 700 forint utánvéti díjat számít fel a Szolgáltató, mely díj kiegyenlítésére a futárnál történő fizetés során a vételár és a szállítási költség megfizetésével együtt kerül sor.

4.3. Az online bankkártyás fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét a Stripe [Stripe Payments Europe, Ltd. (https://stripe.com/en-hu/privacy) biztosítja. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. A Szolgáltató a Felhasználó bankkártyaadatait nem kezeli.

4.4. Bankkártyás fizetési mód esetében a Vásárló által rendelt termékek, szállítási, esetenként vámkezelési költséggel növelt összegére vonatkozóan rendelkezésre tartási foglalást indít a Szolgáltató, majd a csomag összeállítását, feladását követően emeli le a számláról a szóban forgó összeget. A fizetési folyamat során a Vásárlónak meg kell erősítenie, hogy az általa használt hitelkártya/bankkártya az övé vagy annak használatára rendelkezik a hitelkártya/bankkártya tulajdonosának kifejezett engedélyével. A Szolgáltató minden hitelkártya/bankkártya tulajdonost alávet a kártya kibocsátó általi érvényesítési ellenőrzésnek és engedélyezésnek. Amennyiben a Vásárló bankkártya kibocsátója megtagadja a fizetés engedélyezését, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a szállítás késedeleméért vagy elmaradásáért.

4.5. Minden hitelkártyás/bankkártyás tranzakció feldolgozása során a Szolgáltató egy biztonságos online fizetési átjárót használ, amely biztonságos befogadó környezetben titkosítja a Vásárló bankkártya adatait. Annak biztosítása érdekében, hogy a vásárlási élmény biztonságos, egyszerű és megbízható legyen, a Szolgáltató a Secure Socket Layer (SSL) technológiát alkalmazza.

4.6. Online fizetés esetén a díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.7. Az olyan országok vásárlói esetében, amelyekbe DDP (leszállítva vámfizetéssel) szállítási feltételekkel szállít a Szolgáltató, a vonatkozó importvámot, adót és kezelési költséget is felszámítja. Ezeket a költségeket a végleges vételár tartalmazza. Az olyan országok vásárlói esetében, amelyekbe DDU (leszállítva vámfizetés nélkül) szállítási feltételekkel szállít a Szolgáltató, csak a megvásárolt tételeket és a szállítási költséget számítja fel. Az import vám vagy adó költségét közvetlenül a szállítmányozó vagy a Vásárló által kijelölt import ügynök fogja számlázni. A Szolgáltató azt javasolja, hogy a Vásárló a vásárlás előtt az import költségekkel növelt ár megállapítása érdekében forduljon a helyi vámhatósághoz.

4.8. Amennyiben a Vásárló hitelkártyája/bankkártyája nem azonos devizaalapú, mint a teljesítés devizaneme, akkor végleges ár az azon a napon érvényes deviza keresztárfolyam alkalmazásával kerül kiszámításra a Vásárló fizetési szolgáltatója/bankja által.

4.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadja el a Vásárló megrendelését abban az esetben, ha a fizetés engedélyezést, rendelkezésre tartási foglalás elhelyezését fedezet hiány, vagy egyéb ok miatt nem tudja érvényesíteni, továbbá, ha a Vásárló által rendelt tételre szállítási korlátozások vonatkoznak, illetve, ha a megrendelt tétel nem áll rendelkezésre értékesíthető minőségben.

4.10. A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, a kiállított számlát a Vásárló e-mailen kapja meg számla összegének kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül.

4.11. A kiszállítás költsége 35.000 forint feletti értékű (ebbe az összegbe nem számít bele a szállítás költsége és az esetleges utánvét díja) vásárlás esetén – bármely átvételi mód választása esetén – ingyenes, minden egyéb, Magyarország területére megvalósuló házhozszállítás esetében bruttó 1990 forint. A kiszállítás költségéről a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően a megrendelési felületen tájékoztatja a Vásárlót.

4.12. A megrendelt termék átvételére a következő mód áll rendelkezésre:

• házhozszállítás DPD futárszolgálattal (DPD Hungary Kft.: 1134 Budapest Váci út 33., A épület II. emelet; dpd@dpd.hu; +36 1 501 6200)
• • házhozszállítás MPL futárszolgálattal (Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; ugyfelszolgalat@posta.hu)

4.13. Házhozszállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

4.14. A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően általában 2-4 munkanap Magyarország területén belül, amennyiben a termék készleten van. A szállítási időt attól a naptól kell számítani, amikor a megrendelést leadták. A Szolgáltató törekszik a megrendelését a fent megadott időn belül teljesíteni, de nem vállal felelősséget azért, ha a szállítási idő a megjelöltnél hosszabb lesz. Kiemelt időszakokban (pl. Glamour-napok, Joy-napok, egyéb, nagyobb akciók) a szállítási idő megnövekszik. Ezen időszakok alatt 5-6 munkanapot is igénybe vehet a csomag kiszállítása. A kiszállítás pontos időpontjáról minden megrendelés esetében a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót.

4.15. A kiszállítás munkanapokon történik, 8 és 17 óra között. Lehetőség van arra, hogy a Vásárló a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt.

4.16. A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a Vásárló vagy átvevő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, sérült csomag esetében a futárral közösen a csomagot tételesen ellenőrizni és a csomag felbontásáról készült jegyzőkönyvi elismervényt aláírni (a jegyzőkönyvben az esetleges hiányosságokat kötelezően fel kell jegyezni). Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
A Vásárló köteles az átvételt követően mihamarabb a csomagot tételesen ellenőrizni, valamint meggyőződni arról, hogy a számlán szereplő tételek a valóságban megegyeznek a rendelt, és kiszállított termékekkel. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma felmerülne, javasoljuk, hogy a Vásárló lehetőség szerint késedelem nélkül vegye fel a kapcsolatot info@sneaknrun.hu e-mail címen a hiba kezelése érdekében.

4.17. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Vásárló megrendeléseit korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít).

4.18. A Szolgáltató minden megrendelésre biztosítással rendelkezik a szállítás idejére, amíg le nem szállítják a Vásárló által meghatározott szállítási címre.

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Ptk., valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

a) Jótállás

A Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a vonatkozó miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A miniszteri rendeletben meghatározott fogyasztási cikk esetében a Vásárló a teljesítés hibája miatt az b) pontban meghatározott jogait érvényesítheti, a kormányrendeletben foglalt feltételekkel. A Vásárló a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a Vásárló másik igény teljesítését nem kéri. A Vásárló akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a Vásárló nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor a Vásárló a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

A jótállás időtartama:

• 10 000 forintot elérő,
• de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
• 250 000 forint eladási ár felett három év.

Ha a hibás fogyasztási cikket a vállalkozás kijavítja, a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Vásárló a jótállás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

A jótállásból eredő jogait a Vásárló a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

b) Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak – a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, ennek bizonyítása a Szolgáltató kötelezettsége.
• Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Szolgáltató megtagadhatja a termék szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A Vásárló akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni (elállni), ha
a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az előző pont szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
d) a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

A Vásárló elállásra vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, az elállásra vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak, az elévülési idő egy év.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló – például a számla vagy nyugta bemutatásával – igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta, amelyet a Szolgáltató által kiadott számlával tud igazolni. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amely másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

c) Termékszavatosság

A fogyasztónak minősülő Vásárló a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén – választása szerint – az b) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont a Vásárló egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

d) Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
• a Vásárló nevét, címét,
• a termék megnevezését, vételárát,
• a Vásárlás időpontját,
• a hiba bejelentésének időpontját,
• a hiba leírását,
• a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

6. Elállás

6.1. A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató elérhetőségein, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

6.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén, vagy személyesen is gyakorolhatja elállási jogát a Szolgáltató bármely üzletében.

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

6.4. A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Ha a Vásárló a Szolgáltató valamelyik üzletében személyesen gyakorolja elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg a terméket visszaadni a Szolgáltatónak, amennyiben a Szolgáltató az adott terméket az üzletben is értékesíti.

6.5. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.6. Ajándékutalvány esetében az utalvánnyal kapcsolatos elállási jog azt követően nem gyakorolható, hogy az ajándékutalványon lévő összeg vagy annak egy része felhasználásra került.

7. Panaszkezelés

7.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

7.2. Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

7.3. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

7.4. Jogorvoslat

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.
Telefonszám: +36 1 450 2598

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: (1) 488-2131
Fax szám: (1) 488-2186

A békéltető testület előtti eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

7.5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatót megtalálja a Weboldalon.

9. Záró rendelkezések

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat
(minta)

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,